eurom werkplaatskachel ek3301

Voor 16:00 uur besteld? Zelfde werkdag verzonden.
€ 108,54 € 89,70
SKU
561950
elektrische werkplaatskachel met thermostaat
Elektrische werkplaatskachel met thermostaat. Deze kachel mag u beslist niet afdekken!
Technische gegevens: - Type: EK3301 - Aansluitspanning: 230 / 50 Volt/Hz - Max. vermogen: 3000 Watt - Instelmogelijkheden: 0-ventileren-1500-3000 Watt -Isolatieklasse: IP24 - Afmetingen: 35,5 x 30 x 46 cm - Gewicht: 6,0 kg Algemene veiligheidsvoorschriften 1. Lees voor gebruik dit instructieboekje zorgvuldig en geheel door. 2. Controleer voor gebruik uw nieuwe kachel (incl. kabel en stekker) op zichtbare beschadigingen. Neem een beschadigde kachel niet in gebruik maar biedt hem uw leverancier aan ter vervanging. 3. Deze kachel is uitsluitend bedoeld voor het verwarmen van werkruimtes als werkplaatsen, garageboxen, opslagruimtes enz. Gebruik het apparaat alleen voor dat doel. 4. Deze kachel mag (onder de in dit boekje beschreven voorwaarden) worden gebruikt in vochtige ruimtes als badkamers, wasgelegenheden of vergelijkbare ruimtes binnenshuis. Plaats hem niet in de nabijheid van een kraan, badkuip, douche, zwembad, fonteintje o.i.d., zorg ervoor dat hij nooit in water kan vallen en voorkom dat water de kachel binnendringt. Mocht de kachel tóch ooit in water vallen, neem dan éérst de stekker uit het stopcontact! Een inwendig nat geworden kachel niet meer gebruiken maar ter reparatie aanbieden. Dompel kachel, snoer of stekker nooit in water of andere vloeistof en raak de kachel nooit met natte handen aan. 5. Aansluitspanning en frequentie, vermeld op het apparaat, dienen overeen te komen met die van het te gebruiken stopcontact. De elektrische installatie dient beveiligd te zijn met een aardlekschakelaar (max. 30 mAmp.). 6. Rol de elektrokabel volledig af voor u de stekker in het stopcontact steekt, en zorg ervoor dat hij nergens met de kachel in contact komt of anderszins heet kan worden. Leid de kabel niet onder tapijt door, bedek hem niet met matten, lopertjes o.i.d. en houd de kabel buiten de looproute. Zorg ervoor dat er niet op getrapt wordt en er geen meubels op worden gezet. Leid de kabel niet om scherpe hoeken en wind hem na gebruik niet te strak op! 7. Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden omdat dit oververhitting en brand kan veroorzaken. Is het gebruik van een verlengsnoer onvermijdelijk, zorg dan voor een onbeschadigd, goedgekeurd drieaderig verlengsnoer met een minimale doorsnee van 2,5 mm², geschikt voor minimaal 3500 Watt. Rol het snoer altijd geheel af om oververhitting te voorkomen! 8. Om overbelasting en doorgebrande zekeringen te voorkomen geen andere apparatuur op hetzelfde stopcontact of dezelfde elektrische groep aansluiten als waar de kachel op aangesloten is. 9. Gebruik de kachel niet buitenshuis en niet in ruimtes, kleiner dan 9 m². 10. Een kachel bevat inwendig hete en/of gloeiende en vonkende delen. Gebruik hem dus niet in een omgeving waar brandstoffen, verf, ontbrandbare vloeistoffen en/of gassen enz. worden bewaard. 11. Plaats de kachel niet vlakbij- onder- of gericht op een stopcontact en niet in de buurt van open vuur of warmtebronnen. 12. Gebruik de kachel niet vlakbij of gericht op meubels, dieren, gordijnen, papier, kleding, beddengoed of andere brandbare zaken. Houd deze minstens 1 meter van de kachel verwijderd! 13. Bedek een kachel nooit! Aanzuig- en uitblaasopeningen mogen op geen enkele wijze worden geblokkeerd, om brand te voorkomen. Gebruik de kachel dus ook nooit om kleding op te drogen of iets op te zetten en plaats hem niet op zachte oppervlakken als een bed of hoogpolig tapijt, waardoor openingen afgesloten kunnen raken. 14. De lucht rond een kachel moet vrij kunnen circuleren. Plaats hem dus niet te dicht op muren of grote voorwerpen en niet onder een plank, kast o.i.d. 15. Voorkom dat vreemde voorwerpen door de ventilatie- of uitblaasopeningen de kachel binnendringen. Dit kan een elektrische schok, brand of beschadiging veroorzaken. 16. Laat een werkende kachel nooit zonder toezicht achter maar schakel hem éérst uit en neem vervolgens de stekker uit het stopcontact. Altijd stekker uit het stopcontact als de kachel niet in gebruik is! Pak de stekker daartoe in de hand; trek nooit aan het koord! 17. Schakel altijd de kachel uit, neem de stekker uit het stopcontact en laat de kachel eerst afkoelen wanneer u: - de kachel wilt schoonmaken - onderhoud aan de kachel wilt uitvoeren - de kachel aanraakt of verplaatst. Gebruik daarvoor de handgreep! 18. Deze kachel wordt heet tijdens het gebruik. Om brandwonden te voorkomen niet met de blote huid de hete oppervlakken aanraken! 19. Stel de kachel niet automatisch in werking d.m.v. een tijdklok o.i.d. Voor gebruik dient er altijd op veilige omstandigheden te worden gecontroleerd! 20. Zorg voor zorgvuldig toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt in de aanwezigheid van kinderen, handelingsonbekwame personen of huisdieren. Sta kinderen niet toe met het apparaat te spelen. Dit apparaat is niet geschikt om te worden bediend door kinderen of personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of door personen zonder kennis of ervaring met dit apparaat. 21. Houd de kachel schoon. Stof, vuil en/of aanslag in de kachel is een veelvoorkomende reden voor oververhitting. Zorg ervoor dat dergelijke neerslag regelmatig wordt verwijderd. 22. Stel het apparaat niet in werking wanneer u beschadigingen constateert aan apparaat, elektrokabel of stekker, of wanneer het slecht functioneert, is gevallen of op andere wijze een storing vertoont. Breng het complete apparaat terug naar uw leverancier of een erkend elektricien voor controle en/of reparatie. Vraag altijd om originele onderdelen. 23. Gebruik geen toevoegingen/accessoires op de kachel, die niet zijn aanbevolen of geleverd door de fabrikant. 24. Het apparaat (incl. elektrokabel en stekker) mag uitsluitend worden geopend en/of gerepareerd door daartoe bevoegde en gekwalificeerde personen. 25. Gebruik de kachel uitsluitend voor het doel waarvoor hij is ontworpen en op de wijze zoals beschreven in dit instructieboekje. Afwijkingen van 23, 24 en 25 kunnen schade, brand en/of persoonlijk letsel veroorzaken. Zij doen de garantie vervallen en leverancier, importeur en/of fabrikant aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen! Beschrijving: De EUROM EK-kachels zijn echte ruimteverwarmers, met een krachtige ventilator die veel lucht verplaatst. Aan de achterkant wordt de (koude) lucht aangezogen, verwarmd en als opgewarmde lucht weer uitgeblazen. Omdat er relatief veel lucht wordt aangezogen en uitgeblazen, voelt de uitgeblazen lucht niet spectaculair opgewarmd. Er wordt evenwel véél lucht opgewarmd en rondgeblazen, waardoor de gehele ruimte (dus niet alleen de ruimte rond de kachel!) geleidelijk wordt verwarmd. Bedieningspaneel EK3301: Het bedieningspaneel van de EK3301 omvat twee knoppen: * Links de functieknop met vier standen. Van boven naar onder: - O of uit - alleen ventilator - 1500W vermogen (laag) - 3000W vermogen (hoog) * Rechts de traploos instelbare thermostaatknop. Plaats en Aansluiting: - Verwijder al het verpakkingsmateriaal en houd het buiten het bereik van kinderen. Controleer na verwijdering van de verpakking of het apparaat geen beschadigingen of tekenen die op een ut/defect/storing kunnen wijzen, vertoont. Gebruik het apparaat in geval van twijfel niet, maar wend u tot uw leverancier ter controle / vervanging. - Kies een geschikte plaats voor het kacheltje, minimaal een meter verwijderd van alle obstructies, muren en brandbare materialen (zie ook de veiligheidsvoorschriften). Zorg dat de kachel ruimte heeft om aan de achterzijde lucht aan te zuigen en aan de voorzijde warme lucht uit te blazen (1 meter). - Zorg ervoor dat de kachel altijd rechtop op een stevige, vlakke en horizontale ondergrond van nietbrandbaar materiaal staat. - Zorg ervoor dat de kachel uitgeschakeld staat (schakelaar op O) en steek dan de stekker in een passend en correct werkend, geaard 230V-50Hz stopcontact. Ingebruikname en Werking: - Wanneer de kachel voor het eerst in gebruik wordt genomen (of wanneer u de gewenste temperatuur opnieuw in wilt stellen) draait u de thermostaatknop op de maximale stand (zover mogelijk met de klok mee). - Stel nu middels de bedieningsknop de kachel in werking stellen op de door u gewenste stand: alleen ventilator, laag vermogen of vol vermogen. - Wanneer de temperatuur in de ruimte de door u gewenste hoogte heeft bereikt, draait u de thermostaatknop langzaam tegen de klok in tot u een zachte klik hoort; op dit punt laat u de knop staan. De kachel zal nu automatisch de temperatuur op dit niveau handhaven. Hij doet dit door de verwarmingselementen uit- en weer in te schakelen wanneer de temperatuur teveel stijgt dan wel daalt. - Let op! De ventilator blijft wel draaien, wanneer de thermostaat de verwarmingselementen heeft uitgeschakeld. De kachel houdt zo de lucht in de ruimte in beweging en is derhalve optimaal in staat te voelen of de ruimte afkoelt. - De thermostaatknop is traploos te bedienen. Door hem met de klok mee te draaien wordt een steeds hogere temperatuur ingesteld; door tegen de klok in te draaien wordt een lagere temperatuur ingesteld. Beveiligingen: De oververhittingbeveiliging: Schakelt de kachel uit wanneer het inwendig te heet wordt. Bij uitschakeling door oververhitting onmiddellijk de functieknop op O zetten, de stekker uit het stopcontact nemen en de kachel zeker 10 minuten laten afkoelen. Daarna kunt u hem in principe weer gewoon gebruiken. Oververhitting heeft evenwel doorgaans een reden: de kachel kan zijn warmte onvoldoende kwijt of kan te weinig frisse lucht aanzuigen (door afdekking, verstopping van roosters, plaatsing te dicht op een muur o.i.d.). Neem, voordat u de kachel weer in gebruik neemt, de oorzaak van de oververhitting weg. Vindt u geen oorzaak en treedt de oververhitting opnieuw op, gebruik de kachel dan niet meer maar wend u tot uw leverancier/erkend elektricien voor controle/reparatie. Oververhitting kan serieus brandgevaar opleveren! Schoonmaak en Onderhoud: - Houd de kachel schoon. Neerslag van stof en vuil in het apparaat is een veelvoorkomende reden van oververhitting! Verwijder dat dus geregeld. Schakel voor schoonmaak- of onderhoudswerk de kachel uit, neem de stekker uit het stopcontact en laat de kachel afkoelen. - Neem de buitenzijde van de kachel regelmatig af met een droge of goed-uitgewrongen vochtige doek. Gebruik geen scherpe zeep, sprays, schoonmaak- of schuurmiddelen, was, glansmiddelen of enige chemische oplossing! - Zuig met de stofzuiger (of blaas met een compressor) voorzichtig stof en vuil uit de roosters en controleer of de luchtinlaat- en uitblaasopeningen schoon zijn. Let erop tijdens het schoonmaken op geen inwendige onderdelen aan te raken c.q. te beschadigen! - De kachel bevat verder geen onderdelen die onderhoud behoeven. - Ruim aan het eind van het seizoen de kachel schoon op, z.m. in de originele verpakking. Plaats hem rechtop op een koele, droge en stofvrije plaats. - Wanneer de kachel uiteindelijk versleten (of eerder onherstelbaar beschadigd) is, hoort het niet tussen het huishoudelijke afval. Breng hem naar een door uw gemeente aangewezen inzamelpunt van elektrische apparatuur, waar men er zorg voor zal dragen dat evt. nog het te gebruiken materialen tot hun bestemming komen. CE - verklaring: Hierbij verklaart Euromac bv., Genemuiden-NL dat de EUROM werkplaatskachels, type EK3301 voldoen aan de LVD-richtlijn 2006/95/EC en aan de EMC-richtlijn 2004/108/EEC en in overeenstemming zijn met de onderstaande normen: EN 60335-1:2012 EN 55014-1:2006/+A1 :2009/+A2 :2011 EN 60335-2-30:2009+A11:2012 EN 55014-2:1997/+A1 :2001/+A2 :2008 EN 62233 :2008 EN 61000-3-2:2006/+A1 :2009/+A2 :2009 EN 61000-3-3 :2013
Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:eurom werkplaatskachel ek3301
Loading...